adj.

apparent, evident, public, visible to all.

adj.

Յայտնի տեսեալ կամ տեսլեամբ. ակներեւ, բացերեւ. յայտ տեսակ.

Զխորութեա՞ն զանչափութիւն, թէ զամենածախն յայտնատեսիլ. (Նար. ՟Ի՟Ը։)