vn.

to be devoid of modesty, to behave impudently, to lead an unchaste life.

չ.

որ եւ ՅԱՅՐԱՏԻԼ. Անառակիլ. անամօթիլ.

Յայրատանալդ (կամ այրատանալդ) եւ շոգմոգելդ, եւ պիղծ ցանկութեամբ ակնարկելդ։ Եւ այլ այսպիսի յայրատութիւնս յայրատանայ, եւ անհնազանդի առնն. (Մանդ. ՟Դ. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յայրատանամ
դու յայրատանաս
նա յայրատանայ
մեք յայրատանամք
դուք յայրատանայք
նոքա յայրատանան
Imparfait
ես յայրատանայի
դու յայրատանայիր
նա յայրատանայր
մեք յայրատանայաք
դուք յայրատանայիք
նոքա յայրատանային
Aoriste
ես յայրատացայ
դու յայրատացար
նա յայրատացաւ
մեք յայրատացաք
դուք յայրատացայք
նոքա յայրատացան
Subjonctif
Présent
ես յայրատանայցեմ
դու յայրատանայցես
նա յայրատանայցէ
մեք յայրատանայցեմք
դուք յայրատանայցէք
նոքա յայրատանայցեն
Aoriste
ես յայրատացայց
դու յայրատասցիս
նա յայրատասցի
մեք յայրատասցուք
դուք յայրատասջիք
նոքա յայրատասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յայրատանար
դուք մի՛ յայրատանայք
Impératif
դու յայրատացի՛ր
դուք յայրատացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յայրատասջի՛ր
դուք յայրատասջի՛ք