s.

accomplishing, fulfilling.

cf. ՅԱՆԳՈՒԹԻՒՆ. ՅԱՆԳՈՒՄՆ.

Զյոյզս մտաց խորհրդոցս գաղտնեաց իբր զգլխաւորեալ յանգաւորութիւն չարութեան գործոց խոստովանեալ. (Նար. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յանգաւորութիւն յանգաւորութիւնք
accusatif յանգաւորութիւն յանգաւորութիւնս
génitif յանգաւորութեան յանգաւորութեանց
locatif յանգաւորութեան յանգաւորութիւնս
datif յանգաւորութեան յանգաւորութեանց
ablatif յանգաւորութենէ յանգաւորութեանց
instrumental յանգաւորութեամբ յանգաւորութեամբք