va.

to render impudent or rash, to embolden.

ՅԱՆԴԳՆԵՄ ՅԱՆԴԳՆԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. θρασύνω audacem reddo. Տալ յանդգնիլ. գրգռել՝ սադրել ի յանդգնութիւն.

Իսկ դեւն լկտեալ յանդգնեաց զեղբարսն վանուցն դարանել վասն գրոյն այնորիկ. (Վրք. հց. ՟Ը։)

Այլ եւ գլխատել յանդգնեցուցանէր վասն զարդարն խօսելոյ. (Սարկ. հանգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յանդգնեցուցանեմ
դու յանդգնեցուցանես
նա յանդգնեցուցանէ
մեք յանդգնեցուցանեմք
դուք յանդգնեցուցանէք
նոքա յանդգնեցուցանեն
Imparfait
ես յանդգնեցուցանեի
դու յանդգնեցուցանեիր
նա յանդգնեցուցանէր
մեք յանդգնեցուցանեաք
դուք յանդգնեցուցանեիք
նոքա յանդգնեցուցանեին
Aoriste
ես յանդգնեցուցի
դու յանդգնեցուցեր
նա յանդգնեցոյց
մեք յանդգնեցուցաք
դուք յանդգնեցուցէք
նոքա յանդգնեցուցին
Subjonctif
Présent
ես յանդգնեցուցանիցեմ
դու յանդգնեցուցանիցես
նա յանդգնեցուցանիցէ
մեք յանդգնեցուցանիցեմք
դուք յանդգնեցուցանիցէք
նոքա յանդգնեցուցանիցեն
Aoriste
ես յանդգնեցուցից
դու յանդգնեցուսցես
նա յանդգնեցուսցէ
մեք յանդգնեցուսցուք
դուք յանդգնեցուսցջիք
նոքա յանդգնեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յանդգնեցուցաներ
դուք մի՛ յանդգնեցուցանէք
Impératif
դու յանդգնեցո՛
դուք յանդգնեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յանդգնեցուցանիջիր
դուք յանդգնեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յանդգնեցուսջի՛ր
դուք յանդգնեցուսջի՛ք