adj.

present, assisting, in the presence of;

s.

assistant.

adj.

παρεστικῶς, πάρων adstans, praesens. որ եւ ՅԱՆԴԻՄԱՆԱԿԱՅ. Որ ոք եւ որ ինչ յանդիման կայ, կամ կացեալ գտանի. ներկայ. առաջակաց պաշտօնեայ, եւ առաջիկայ ինչ.

Նաբուզարդան դահճապետ յանդիմանակաց արքային Բաբելոնի։ Հինգ այր ի յանդիմանակացաց արքայի. (՟Դ. Թագ. ՟Ի՟Ե. 8. 19։)

Մի՛ պակասեսցէ այր՝ յանդիմանակաց (կամ յանդիման կալ) առաջի իմ զամենայն աւուրս երկրիդ. (Երեմ. ՟Լ՟Ե. 19։)

Ակն սպիտականայ այժմ ի յանդիմանակայ սպիտակէն. իսկ յոչն յանդիմանակացէն ոչինչ կիրս կրէ. իսկ միտքն եւ ի վերայ ոչ յանդիմանակացին շարժին. (Փիլ. այլաբ.։)

Համագործութիւն իրի յանդիմանակաց եղեալ՝ ոչ կարօտանայ անուանակոչութեան. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Յանդիմանակաց անտուստ առ նմին մարմնոյն տեսակի. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Որ ինչ բանիւք է, խաբէութիւն է, եթէ զգործն յանդիմանակաց իւր ոչ ունի. (Սարգ. յկ. ՟Է։)

Իսկ (Եւագր. ՟Թ։)

Հրաժեշտ է քեզ յամուսնութենէ, զի կենդանի իցես յանդիմանակցաց Աստուծոյ. ընթերցի՛ր, յանդիմանակաց. եւ կամ յանդիմանակացաց Աստուծոյ, այսինքն հրեշտակաց։

Սխալ գրչութեամբ մթագնեալ է եւ ասելն (Արծր. ՟Դ. 11.)

Առ իմաստն յանդիմանակացոյցս առնել զԳուրգէն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յանդիմանակվաճառ յանդիմանակվաճառք
accusatif յանդիմանակվաճառ յանդիմանակվաճառս
génitif յանդիմանակվաճառի յանդիմանակվաճառաց
locatif յանդիմանակվաճառի յանդիմանակվաճառս
datif յանդիմանակվաճառի յանդիմանակվաճառաց
ablatif յանդիմանակվաճառէ յանդիմանակվաճառաց
instrumental յանդիմանակվաճառաւ յանդիմանակվաճառաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յանդիմանակացութիւն, ութեան

Voir tout