adj.

apparent, plain, visible, evident;
reproachful, reproving.

adj.

Յայտնի, հրապարակական. Կշտամբողական.

Եկեալ ի մէջ ժողովրդեանն յուշ առնելով զյանդիմանաւոր եւ զհրապարակախօս վարդապետութիւնն իւր. (Ագաթ.։)

Վասն Պետրոսի յանդիմանաւոր վարդապետութեանն՝ վշտակցութեամբ եւ խրատտուութեամբ վասն փրկութեան նոցա. (Նախ. գործ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յանդիմանաւոր յանդիմանաւորք
accusatif յանդիմանաւոր յանդիմանաւորս
génitif յանդիմանաւորի յանդիմանաւորաց
locatif յանդիմանաւորի յանդիմանաւորս
datif յանդիմանաւորի յանդիմանաւորաց
ablatif յանդիմանաւորէ յանդիմանաւորաց
instrumental յանդիմանաւորաւ յանդիմանաւորաւք