va.

to reprehend, to reprimand, to blame, to reproach, to cast in one's teeth, to chide, to rebuke sharply, to revile, to rate, to scold;
to present, to represent, to show, to demonstrate, to discover, disclose or unveil;
to prove, to convince.

ն.

ἑλέγχω, ἑξελέγχω arguo (լծ. հյ. առակել), redarguo, inrepo, corripio, convinco. Յանդիման ցուցանել. յանդիման առնել զյանցանս ուրուք, եւ կշտամբել, խրատել. մեղադրել. ի դատ կոչել. հրապարակել. դատ առնել. յատեան հանել. կր. կշտամբիլ. եւ յատեան ելանել. ի դատ մտանել.

Յանդիմանեաց Աբրաամ զԱբիմելէք վասն ջրհորոյն։ Յանդիմանեաց զքեզ (Աստուած)։ Տէր մի՛ սրտմտութեամբ քով յանդիմաներ զիս։ Որ յանդիմանէ զամպարիշտս, ատեայ զանձն։ Զօրութիւն փորձ յանդիմանէ զանզգամս։ Տկարութիւն անպիտան յանդիմանի։ Ոչ գայ առ լոյսն, զի մի՛ յանդիմանեսցին գործք նորա.եւ այլն։

Դի՛ր առաջի եղբարցս իմոց եւ եղբարցս քոց, եւ յանդիմանեսցեն ի մէջ մեր երկոցունց։ Յանդիմանութեամբ յանդիմանեսցես զընկեր քո, եւ մի՛ ընդունիցիս վասն նորա զմեղս։ Յանկարծ գայր միջնորդ, եւ յանդիմանէր եւ լսէր ի մէջ երկոցունց։ Մի թէ յանդիմանիցէ՞ զԱստուած, եւ տայցէ նմա պատասխանի։ Դատաստան է Տեառն ընդ ժողովրդեան իւրում, եւ ընդ Իսրայէլի յանդիմանեսցի։ Յանդիմանեցայց առաջի նորա, եւ այլն։

ՅԱՆԴԻՄԱՆԵԼ. ἑνδείκνυμι ostendo. Յանդիման առնել. նշանակել. յայտնել. ցուցանել. կր. ի յայտ գալ. յանդիման կալ. երեւիլ.

Զտոհմն՝ զոր յանդիմանեսցէ տէր։ Տուն՝ զոր յանդիմանեսցէ տէր։ Եւ որ յանդիմանեսցի ի նզովսն, այրեսցի։ Յանդիմանեցաւ ցեղն Յուդայի։ Յանդիմանեցաւ աքար. (Յես. ՟Է. 14 = 18։)

Հայելի ժանգոտեալ ոչ երեւեցուցանէ յստակ զյանդիմանեալ երեսս. (Նեղոս.։)

ՅԱՆԴԻՄԱՆԵԼ. συνίστημι constituo, exhibeo, commendo, adjungo παρίστημι expono. Յանդիման կամ առաջի կացուցանել. ներկայացուցանել. ընծայեցուցանել. եւ Բացատրել.

Առընկալաւ զնա փառաւորութեամբ. եւ յանդիմանեաց զնա ամենայն բարեկամացն իւրոց։ Յանդիմանեաց նմա զԳորգի սպարապետ զայր քաջ. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 43։ ՟Բ. Մակ. ՟Ը. 9։)

Զի՞նչ այնմ պատուոյ զուգական կայցէ. ո՞ր բան զայն մեծարանսն յանդիմանել կարիցէ. (Ոսկ. մ. ՟Գ. 24։)