adj.

done suddenly.

adj.

Յանկարծ գործեցեալ. նորանշան. անակնունելի. յանկարծական.

Մի՛ ինչ խռովեսջիք, եթէ յանկարծագործ ինչ իրք լինիցին. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 10. (յն. արտաքոյ ակնկալութեան)։)