cf. ՅԱՆՑԱՆԵԼ (ըստ ամենայն առման).

Եթէ յայսցանէ ինչ յանցիցես։ Որ զայսն կարծէ, յանցիցէ. (Փիլ.։)

Տեսանեմ յանցեալ ինչ զընկերն։ Ընդ յանցելոյն կրկին արասցես զայն (սէր)։ Նոյնպէս եւ ես յանցեայ, եւ յանցելոց եմ. (Վրք. հց. ՟Ժ։)

Եթէ մարդկօրէն ինչ յանցեալ է սորա։ Զոր յանցեալ իցէ ի յանցանաց աշխարհիս այսորիկ. (Մաշտ.։)

Այսպիսի իմն ի վերայ ոգւոցն ընդ միտ ածեալ՝ ի վայելչականէն ոչ յանցիցէ. այսինքն ոչ վրիպեսցէ. (Նիւս. կազմ. ՟Լ՟Բ։)

Յուլիանոս յանցող. այսինքն ուրացօղ. (Տէր Իսրայէլ. յնվր. ՟Ա. Տէր Իսրայէլ. փետր. ՟Թ.։)