adj.

causing sin.

adj.

Որ տայ յանցանել. տես եւ ՅԱՆՑԵՑՈՒՑԻՉ.

Ձկտեցոյց տարածեաց դատաւորն զհարցանելն իւր ի վերայ ամենեցուն, որպէս զի որսասցի ի նոսա զյանցուցիչն ամենեցուն. (Եփր. ծն.։)