adj.

born through a sacrifice.

adj.

Ծնեալն ի յաշտ առնելոյ Զրուանայ՝ (Որմիզդ).

Ընդէ՞ր ոչ յաղթեաց յաշտածին ծնունդն, եւ եղեւ արգել յերկուական ծննդեանն (այսինքն արհմնի). (Եզնիկ.։)