cf. ՅԱՉԱՂԱՆՔ.

Տեսանե՞ս յաչաղութիւն աւելորդ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 22։)

Հրացեալն նախանձ շիջեալ էր, եւ բոցն յաչաղութեան հնոցին զովացեալ. (Մագ. ՟Ի՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յաչաղութիւն յաչաղութիւնք
accusatif յաչաղութիւն յաչաղութիւնս
génitif յաչաղութեան յաչաղութեանց
locatif յաչաղութեան յաչաղութիւնս
datif յաչաղութեան յաչաղութեանց
ablatif յաչաղութենէ յաչաղութեանց
instrumental յաչաղութեամբ յաչաղութեամբք