s.

fascination, evil-eye, charm.

s.

որպէս թէ Աչօք աղելն՝ աղարտելն՝ այլայլութիւն. չարակնութիւն. եւ Ախտն յառաջ եկեալ յակնահարութենէ. աչքիլելը, աչքիլած ըլլալը. նազար.

Եթէ ոք թովիչ իցէ, եւ կամ ձեռն ինչ ածիցէ յաչաղոյ, եւ կամ այլ ինչ ցաւոց. (Կանոն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յաչաղանք, նաց

Յաչաղեմ, եցի

Յաչաղիմ, եցայ

Յաչաղկոտ, աց

Յաչաղութիւն, ութեան

Յաչաղումն, ման

Չարայաչաղ

Voir tout