va.

to set before, to propound;
to propose;

vn.

to purpose, to project, to devise, to form a design or resolution.

ն.

ՅԱՌԱՋԱԴՐԵԼ. որ եւ ԱՌԱՋԱԴՐԵԼ. Առաջի դնել.

Զնոյն ձայն՝ խէթ մտացս յառաջադրէ։ Յաղագս յառաջադրելոցս սեռից. (Նար. ՟Խ՟Է։ Արիստ. ստորոգ.։)