adj.

foregoing;
progressive;
— գունդ, advanced guard, vanguard.

adj.

ՅԱՌԱՋԱԽԱՂ կամ ՅԱՌԱՋԱԽԱՂԱՑ. Յառաջ խաղացեալ, յառաջագնաց. շարժական.

Յառաջախաղ գունդք եւ լրտեսք. (Խոր. ՟Գ. 26։)

Երեքինս յառաջախաղաց, եւ կայանաւորք են. (Եղիշ. յես.։)

Ըստ չորից գետոցն յառաջախաղաց եղեալ առ տիեզերաց ոռոգումն. (Նանայ.։)

Եդին զկարգ թուականութեան, որ է շարժումն յառաջախաղաց. (Յհ. կթ.։)

Յառաջախաղաց նշան. (Կորիւն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յառաջախաղացութիւն աստեղաց

Voir tout