s.

the first place;
the front, the fore part.

s.

Առաջոյ կողմն. առջի տեղը.

Եւ այսպէս կարգի կարգի յառաջակողմն պատրաստեցին զդիրս սրբոյն Հռիփսիմեայ, եւ զկնի նորա զերեսուն եւ զերկուցն. (Ագաթ.։)