adj.

arrived before or first.

adj. adv.

Յառաջագոյն հասեալ. կանխաւ ժամանեալ.

Քան զյառաջահասն տօնս՝ այսր աւուրս տօն մեծագոյնս ցուցանէ զաճումն սքանչելեացն. (Ճ. ՟Գ.։)

Զինչս տեառն իմոյ յառաջահա՛ս Քրիստոս ընկալաւ. քանզի ի ձեռս աղքատաց բաժանեաց զամենայն ինչ տէրն իմ. (Ճ. ՟Բ.։)

Այսոքիւք յառաջահաս լինելով ի միտս նոցա, եւ ըմբռնելով զնոսա իրօք՝ որ ոչինչ էր վնաս. (Ոսկ. գծ.։)

ՅԱՌԱՋԱՀԱՍ ՊԱՏԻՒ ՅԱՌԱՋԱՀԱՍՈՒԹԻՒՆ cf. ՅԱՌԱՋԱԲԱԺԻՆ. προνομία praerogativa.

Արժանաւորութեամբք եւ յառաջահաս պատուով։ Յառաջահասութեանն արժանի եղեալ. (Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Բ։ եւ Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յառաջահասութիւն, ութեան

Յառաջահաս պատիւ

Voir tout