va.

to predict, to prophesy.

ն.

προφωνέω, προαναποφωνέω praeloquor, praedico, ante profero. Կանխաձայնել. նախաձայնել. գուշակել.

Յառաջաձայնէ զառ ի գերութենէն զերծումնն յանբաւ բարութենէն Աստուծոյ եղեալ. (Նախ. սղ.։)

Եւ Եսայիաս զսոյն յառաջաձայնեալ վասն իմ։ Մարգարէիւքն յառաջաձայնեաց ի սա եւ յիսրայէլ զանկումն ի դրախտէն մարդկային բնութեանս։ Զսա յառաջաձայնեցին մարգարէքն որ գուշակեցին զգալուստ բանին. (Յհ. իմ. երեւ.։ Արշ.։ Անան. ի յհ. մկ.։)

Եւ Կանխաւ ասել, բարբառել, անուանել.

Փրկիչն յայտնագոյնս յառաջաձայնեալ՝ ասէր. (Կիւրղ. եէմի առ կոստանդ.։)

Պարտ էր յառաջաձայնել (ի կուսէն առ Եղիսաբէթ) խնդութեանն. (Ճ. ՟Գ.։)

Առ քակտումն աղանդական ամբարշտութեան այսպիսին յառաջաձայնեալ է բան. (Նիւս. կազմ.։)

Յառաջաձայնեալս ի տեառնէ վէմ. (Պիտ.։)