adv.

in pushing forward, in advancing;
— երթալ, to open away through and advance before all.

adj. adv.

Յառաջ մխեալ. միջամուխ.

Գունդն մուշեղեան յառաջեալ քան զայլ գունդսն՝ յառաջամուխ տագնապեալ երթային. (Բուզ. ՟Ե. 2։)