s.

advancement;
artistic progress.

s.

ՅԱՌԱՋԽԱՂԱՑՈՒԹԻՒՆ կամ ՅԱՌԱՋԱԽԱՂԱՑՈՒԹԻՒՆ. προκοπή progressus. Յառաջ խաղալն. յառաջելն. յառաջադիմութիւն.

Պատճառք կենդանութեանս մերոյ, եւ յառաջխաղացութեանս (կամ յառաջախաղացութեանս)։ Ըստ անցնիւրն արհեստից յառաջխաղացութեան հանդերձ կրթութեամբ։ Պատճառ զանազան արհեստիցն յառաջխաղացութեան. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յառաջխաղացութիւն յառաջխաղացութիւնք
accusatif յառաջխաղացութիւն յառաջխաղացութիւնս
génitif յառաջխաղացութեան յառաջխաղացութեանց
locatif յառաջխաղացութեան յառաջխաղացութիւնս
datif յառաջխաղացութեան յառաջխաղացութեանց
ablatif յառաջխաղացութենէ յառաջխաղացութեանց
instrumental յառաջխաղացութեամբ յառաջխաղացութեամբք