vn.

to freeze, to be frozen.

չ.

Լինել իբրեւ զյատակ կամ զսալայատակ.

Գետս այս պաղէր ձեամբ, մինչեւ յատականալ նմա. (Պտմ. աղեքս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յատականամ
դու յատականաս
նա յատականայ
մեք յատականամք
դուք յատականայք
նոքա յատականան
Imparfait
ես յատականայի
դու յատականայիր
նա յատականայր
մեք յատականայաք
դուք յատականայիք
նոքա յատականային
Aoriste
ես յատակացայ
դու յատակացար
նա յատակացաւ
մեք յատակացաք
դուք յատակացայք
նոքա յատակացան
Subjonctif
Présent
ես յատականայցեմ
դու յատականայցես
նա յատականայցէ
մեք յատականայցեմք
դուք յատականայցէք
նոքա յատականայցեն
Aoriste
ես յատակացայց
դու յատակասցիս
նա յատակասցի
մեք յատակասցուք
դուք յատակասջիք
նոքա յատակասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յատականար
դուք մի՛ յատականայք
Impératif
դու յատակացի՛ր
դուք յատակացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յատակասջի՛ր
դուք յատակասջի՛ք