vn.

to be appropriated, separated, distinguished.

չ.

Որոշիլ որպէս յատուկ եւ սեպհական. սեփականիլ. եւ տիրապէս եղանիլ.

ԶԵփրեմ՝ զտասն ցեղսն ասէ, եւ Բենիամին՝ զինքն եւ զՅուդա, որ յատկացան առ Րոբովամ՝ ի տասանցն. (Վրդն. սղ.։)

Ի Յուդա ի կոչեցեալն իսկարիովտացի. քաղաքաւն յայտնէ, զի յատկասցի ի միւս Յուդայէն. (Տօնակ.։)

Սատանայ ի վայր անկեալ՝ ամենայն չարեաց պատճառ յատկանայ ե՛ւ ինքեան ե՛ւ այլոց. (յն. եղանի) (Դիոն. ածայ. ՟Դ։)

Որք զարգանան յայս, յե՛ւս երանելի սուգն յատկանան. (Կլիմաք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յատկանամ
դու յատկանաս
նա յատկանայ
մեք յատկանամք
դուք յատկանայք
նոքա յատկանան
Imparfait
ես յատկանայի
դու յատկանայիր
նա յատկանայր
մեք յատկանայաք
դուք յատկանայիք
նոքա յատկանային
Aoriste
ես յատկացայ
դու յատկացար
նա յատկացաւ
մեք յատկացաք
դուք յատկացայք
նոքա յատկացան
Subjonctif
Présent
ես յատկանայցեմ
դու յատկանայցես
նա յատկանայցէ
մեք յատկանայցեմք
դուք յատկանայցէք
նոքա յատկանայցեն
Aoriste
ես յատկացայց
դու յատկասցիս
նա յատկասցի
մեք յատկասցուք
դուք յատկասջիք
նոքա յատկասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յատկանար
դուք մի՛ յատկանայք
Impératif
դու յատկացի՛ր
դուք յատկացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յատկասջի՛ր
դուք յատկասջի՛ք