adj.

heaped up;

gr.

compound of three words.

adj.

Կից ընդ այլում բարդեալ. յիրերաց վերայ դիզեալ շարունակութեամբ.

կարկառք լեռնակոյտք ջրոցն անբաւութեանց, որ յարաբարդ բարդմամբ խտացեալք. (Անան. եկեղ։)

ՅԱՐԱԲԱՐԴ. Ըստ քերականաց. παρασύνθετος decompositus. Յերից բառից բարդեալ ի մի բառ. զոր օրինակ՝ արծաթափոխատու.

Ձեւք անուանց են երեք. պարզ, բարդ, եւ յարաբարդ. (Թր. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յարաբարդեմ, եցի

Յարաբարդութիւն, ութեան

Voir tout