adj.

continuous, assiduous;

adv.

at every hour, at all times, always, evermore, continually.

adj. adv.

διαπαντός jugiter, semper. Յար յամենայն ժամ. յար եւ հանապազ, հանապազորդ. միշտ. անդադար. անընդհատ.

Ջուր կենդանի յաւէտ ասի, որ յարաժամ բղխէ, եւ աղբերն հոսումն ոչ հատանի. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 31։)

Հոգացեալ յարաժամ տրտմէր. (Փարպ.։)

Յարաժամ տանջեալ, կամ ըմբռնեալ կշտամբեալ։ Յարաժամ խաղաղականին պարապէ կենաց. (Պիտ.։)

Խնդրել, կամ ժրանալ, կամ կանխել յաղօթս յարաժամ։ Կանխութիւնք յարաժամ աղօթից։ Յարաժամ կանխութիւն աղօթից. (Խոսր.։)

Այսպիսի բանիւք յարաժամ ժամանակի զամենեսեան մխիթարէր. (Վրք. ոսկ.։)