vn.

to be joined, united, mixed together.

ձ.

Յարիլ եւ խառնիլ. կցիլ. զօդիլ.

Յորժամ մաքուր կարգն դասի, ակումբն ի գլուխ յարախառնի. (Շ. բարձր.։)

Յարախառնիմք անդամք մարմնոյն ընդ գլուխն մեր եւ Աստուած. (Լմբ. պտրգ.։)