va.

to add, to subjoin, to conjoin.

ն.

Առընթե՛ր կարգել. յաւելուլ ըստ կարգի. շարակարգել.

Ի նոյն յարակարգեսցուք եւ զռոմիղոս, եւ զայլսն՝ որ յետ նորա ի Հռոմ թագաւորեսցին. (Եւս. քր. ՟Ա։)