va.

to join, to compound, to connect, to affix;
to weave, to interwine.

ն.

Յարելով հիւսել. բաղհիւսել. շաղկապել. զօդել.

Ոչ միայն թագ, այլեւ պսակ փառաց յարահիւսեալ ի գլուխ քո. (Թէոդոր. խչ.։)

Բնաւորեցան վերստին դառնալով յարահիւսել։ Ի ծածուկ ընդ ինքեան յարահիւսել ջանալով. (Յհ. իմ. ատ. եւ Յհ. իմ. պաւլ.։)