vn.

to continue, to last, to remain, to persevere, to be perpetuated;
to join, to unite, to be added.

չ.

Յար գտանիլ. որպէս յարամնալ. եւ յարիլ, կամ շարունակիլ.

Եւ մեզ ի նմին պարտ է յարանալ. (Յհ. իմ. ատ.։)

Ընչ կամելն՝ անդէն եւ հանդիպումն առ ձեռն պատրաստ յարանայ։ (Գարուն եւ ամառն) յարանան առ միմեանս ընտանեբար դրակցութեամբ. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յարանամ
դու յարանաս
նա յարանայ
մեք յարանամք
դուք յարանայք
նոքա յարանան
Imparfait
ես յարանայի
դու յարանայիր
նա յարանայր
մեք յարանայաք
դուք յարանայիք
նոքա յարանային
Aoriste
ես յարացայ
դու յարացար
նա յարացաւ
մեք յարացաք
դուք յարացայք
նոքա յարացան
Subjonctif
Présent
ես յարանայցեմ
դու յարանայցես
նա յարանայցէ
մեք յարանայցեմք
դուք յարանայցէք
նոքա յարանայցեն
Aoriste
ես յարացայց
դու յարասցիս
նա յարասցի
մեք յարասցուք
դուք յարասջիք
նոքա յարասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յարանար
դուք մի՛ յարանայք
Impératif
դու յարացի՛ր
դուք յարացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յարասջի՛ր
դուք յարասջի՛ք