adj.

ՅԱՐԱՓՈԽ կամ ՅԱՐԱՓՈՓՈԽ. Յար փոխեալ. փոփոխական.

Կիսապար դիմեալ ընդ հարաւ յարափոխ յեղեղուկ սահման. (Շիր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յարափոխեմ

Voir tout