va.

to change successively.

ն.

ՅԱՐԱՓՈԽԵԼ. παραλλάττω alterno, alternatim vario. Հետզհետէ փոխել. փոփոխել. յեղափոխել.

Զանազան հեշտութեամբ յարափոխեմք զկենցաղս, եւ յետոյ լի վշտօք եւ արտասուօք ելանեմք. (Մաշկ.։)

Եկեղեցիք ամենայն յարափոխեալ միանան եւ միաւորին ի նա. (Երզն. ՟ժ. խորան.։)