s.

roof;
ceiling;
story;

fig.

roof-tree, roof, home, house;
shelter, refuge, cover;
— բնակութեան, abode, dwelling;

adv.

ընդ —աւ, under shelter, under cover, in security, secure or sheltered from;
— ի վիմի, tomb, sepulchre;
բառնալ զ—ն, to unroof.

s.

δίαιτια habitatio, domicilium στέγη (լծ. դստիկոն, եւ ձեղուն) tectum, tegmen ὅροφος, ὁρόφημα tectum, camera (լծ. շէնք), σκήνωμα scena, tabernaculum, tentorium σκέπη tegumentum, operimentum եւ այլն. Շինուած ի վերայ արկեալ բնակչաց. բնակարան. տուն. տաղաւար. խորան. ապարանք. տաճար. եւ Ծածկոյթ տան, ձեղուն. եւ Իւրաքանչիւր դստիկոն եւ սենեակ տանց մինչեւ ի վերնայարկս. շէնք, տուն, տան ծածք, տանը խաթ.

Մտին ընդ յարկաւ գերանաց իմոց։ Ընդ յարկաւ իմով մտանիցես։ Յարկք ամպարշտի ոչ եւս իցեն։ Անօրէնութիւն ի յարկի քում մի՛ ագցի։ Կաշկանդեալք ընդ յարկօք։ Չափեաց զյարկս կամարին։ Կամարքն եւ յարկքն։ Յարկք տաճարին։ Յարկք արդարոց.եւ այլն։

Չտեսանե՞ս, զի ոչ յարկ անգամ գտանի իմ, որպէս թռչնոց դադարք. (Ոսկ. յհ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 2։)

Իսկ (Ես. ՟Ի՟Բ. 16։)

Արարեր քեզ յարկ ի վիմիդ. իմա՛ շիրիմ։

Յարկք (յն. սրահք), հրապարակք, սենեակք. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Ոչ տուաւ նոցա յարկի տեղի ի տապանի անդ. (Եփր. ծն.։)

Յայս յարկ նուիրանաց։ Ի յարկի սրբութեան. (Ժմ. եւ այլն։)

s.

(հյց. զյարկ, կամ զարկ) Թակարդ. ծուղակ.

Ի վերայ ածէ եւ զարկն. այլ յարկն է ինչ տեսակաւ ուռեկաց թանձրաշարժ. զոր կազմեն յորոգայթ արջոց եւ եղանց. (Նոննոս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անյարկ

Գետնայարկ

Գմբեթայարկ

Գրայարկ

Եռայարկ

Ընդարձակայարկ

Խորանայարկ

Կճեայարկ

Կրկնայարկ

Համայարկ

Հաստայարկ

Հնձանայարկ

Մայրայարկ

Միայարկ

Միջնայարկ, աց

Յարկաբնակ

Յարկակից

Յարկանեմ, յարկի

Յարկանիմ, յարկայ, յարկեայ

Յարկաշինութիւն, ութեան

Voir tout