adv.

suitably, well, fitly, properly, decently.

adv.

ἑπιτηδείως, εὑαρμόστως, ἁκολούθως, κατὰ τὸ ἁκολούθον apte, commode, rite, consequenter. Յարմա՛ր. ըստ կարգի. ի դէպ. հետեւաբար. ընտրողութեամբ. օրինօք. միաբան.

Յարմարապէս եւ ըստ կարգի յառաջ խաղան. (Նիւս. կուս.։)

Յարմարապէս եւ գիտութեամբ այսպէս մտածութիւն խնդրոյն լինիցի. (Բրս. հց.։)

Որ յարմարապէս զհետ քարշի ի շարս շղթայից. (Սկեւռ. աղ.։)

Զոր յարմարապէս դարձեալ ծանոյց մեզ երանելին Ագաթանգեղոս. (Փարպ.։)

Եկեղեցի տայ կեանս, եւ մահու իշխէ, ըստ օրինակի ադամեան պտղոյն յարմարապէս ճաշակելի. (Նար. ՟Հ՟Ե։)

Յարմարապէս աստուածութեանն որովայնի սպաս տանին. (իմա՛ հեգնաբար) (Ածաբ. ծն.։)

Մարգարէքն յարմարապէս նմին խօսեցան. (Երզն. մտթ.։)