vn.

to root, to take root, to last, to continue, to be permanent.

ձ.

(ի բառէս Արմն) որպէս Արմատանալ. յարանալ. տեւել. հաստատուն կալ.

Լացէ՛ք ի վերայ Յովսիայ. քանզի նա եղեւ պատճառ արդարութեանն, այն որ զյիսուն եւ զեօթն ամ յաւուրս նորա յարմնեցաւ (կամ յարըմնեցաւ). (Եփր. ՟բ. մնաց.։)