vn.

to be perpetual, to last for ever.

չ.

διαιωνίζω permaneo. Յաւերժանալ. մշտնջենաւորել. յարանալ. յարամնալ. յարատեւել. հանապազորդել.

Ոչ կայ մնայ, եւ ոչ յաւեժանայ։ Սիրեացն զանցեալ ժամանակն երեւեցուցեալ. իսկ սիրէրն միշտ յա՛ր է, եւ ընդ նմին յաւէժանայ. (Փիլ.։)

Զգաստագոյն պարկեշտութիւն ի յաւեժացեալն հաստատեալ տեւողութեան։ Ամենեւին բարգաւաճեալ յաւեժանայ։ Սոցին եւ զօրութիւն յաւեժացեալ գործով ի մէջ անցեալ տեսանի։ Ընդ աշխարհիս կազմութեան երկոքեան եւ յաւեժանան մինչեւ ի բոլորելեացս յանկումն. (Պիտ.։)

Յաւէժանայ մինչեւ յաւիտեանս. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յաւէժանամ
դու յաւէժանաս
նա յաւէժանայ
մեք յաւէժանամք
դուք յաւէժանայք
նոքա յաւէժանան
Imparfait
ես յաւէժանայի
դու յաւէժանայիր
նա յաւէժանայր
մեք յաւէժանայաք
դուք յաւէժանայիք
նոքա յաւէժանային
Aoriste
ես յաւէժացայ
դու յաւէժացար
նա յաւէժացաւ
մեք յաւէժացաք
դուք յաւէժացայք
նոքա յաւէժացան
Subjonctif
Présent
ես յաւէժանայցեմ
դու յաւէժանայցես
նա յաւէժանայցէ
մեք յաւէժանայցեմք
դուք յաւէժանայցէք
նոքա յաւէժանայցեն
Aoriste
ես յաւէժացայց
դու յաւէժասցիս
նա յաւէժասցի
մեք յաւէժասցուք
դուք յաւէժասջիք
նոքա յաւէժասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յաւէժանար
դուք մի՛ յաւէժանայք
Impératif
դու յաւէժացի՛ր
դուք յաւէժացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յաւէժասջի՛ր
դուք յաւէժասջի՛ք