adj.

cf. Յաւէժ;
— քաջք, immortal heroes.

adv.

ՅԱՒԷՐԺ կամ ՅԱՒԵՐԺ. ա. cf. ՅԱՒԷԺ.

Յաւէրժ մնալ առանց հնանալոյ եւ տկարութեան. (Իգն.։)

Որ զի յաւէրժ նոքա կարացին դէպ վերոյ ամենայնց լինել մարդկան. (Պիտ.։)

Յաւերժ եկեղեցի ցնծա՛ (կամ ցնծայ) եկեալ ի քեզ փեսայն. (Շ. տաղ.։)

Միւսանգամ յարուցեալք՝ յաւերժ կեանս ընդունելոց եմք, ի Քրիստոս Յիսուս՝ անպակաս եւ անյաջորդ. (Ճ. ՟Գ.։)

Դիմեալ գայ ի վերայ քո Բէլ յաւերժիւք քաջօք, եւ սկայիւք մրցողօք. (Խոր. ՟Ա. 10։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յաւէրժական

Յաւէրժական հարսն

Յաւէրժահարսն, սունք, սանց

Յաւէրժայիշատակ

Յաւէրժանամ

Յաւէրժանուագ

Յաւէրժապէս

Յաւէրժացուցանեմ, ուցի

Voir tout