va.

to quench, slake or allay thirst;
to exhaust.

s.

Հափուցանել. խափուցանել. խփել՝ արգիլել.

Զծարաւն յափոյց (ի ծնօտէ իշոյն). (Եղիշ. դտ.։)

Հռաքէլ՝ որ յափոյց զզօրութիւն նորա, եւ նուաճեաց զնա առ Լիա. (Եփր. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես յափուցանեմ
դու յափուցանես
նա յափուցանէ
մեք յափուցանեմք
դուք յափուցանէք
նոքա յափուցանեն
Imparfait
ես յափուցանեի
դու յափուցանեիր
նա յափուցանէր
մեք յափուցանեաք
դուք յափուցանեիք
նոքա յափուցանեին
Aoriste
ես յափուցի
դու յափուցեր
նա յափոյց
մեք յափուցաք
դուք յափուցէք
նոքա յափուցին
Subjonctif
Présent
ես յափուցանիցեմ
դու յափուցանիցես
նա յափուցանիցէ
մեք յափուցանիցեմք
դուք յափուցանիցէք
նոքա յափուցանիցեն
Aoriste
ես յափուցից
դու յափուսցես
նա յափուսցէ
մեք յափուսցուք
դուք յափուսցջիք
նոքա յափուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յափուցաներ
դուք մի՛ յափուցանէք
Impératif
դու յափո՛
դուք յափուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու յափուցանիջիր
դուք յափուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու յափուսջի՛ր
դուք յափուսջի՛ք