adj.

changeable, mutable.

adj.

Յեղյեղուկ. այլայլելի. փոփոխական.

Ջնջական գիրն, եւ յեղանակաւոր օրինակն, եւ խափանելի կտակն. (Նար. ՟Ծ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յեղանակաւոր յեղանակաւորք
accusatif յեղանակաւոր յեղանակաւորս
génitif յեղանակաւորի յեղանակաւորաց
locatif յեղանակաւորի յեղանակաւորս
datif յեղանակաւորի յեղանակաւորաց
ablatif յեղանակաւորէ յեղանակաւորաց
instrumental յեղանակաւորաւ յեղանակաւորաւք