va.

to turn upside down, to turn topsy turvy, to upset, to overset, to turn over, to change, to convert, to transmute.

ՅԵՂԱՇՐՋԵԼ. cf. ՅԵՂԱՓՈԽԵԼ. τρέπω verto, converto.

Գինիս յեղաշրջեալ. (Նար. ՟Կ՟Է։)

Որք յեղաշրջին յընթացից՝ յաշխարհ. (Կլիմաք.։)

Յայլ էութեան տարազ յեղաշրջել։ Ի ծերութիւն յեղաշրջելոցն։ Յեղաշրջեաց զտունս իմ ի պատիւ կռոցն. (Լմբ. համբ. Լմբ. պտրգ. Լմբ. ովս.։)

Հոգին Աստուծոյ յինքն առ զլեզու մարգարէին՝ յեղաշրջել զնա ի բարբառ խստութեան ի վերայ քրմին. (Լմբ. ամովս.։)

ՅԵՂԱՇՐՋԵԼ. որ եւ ՅԵՂՈՒԼ. որպէս Թարգմանել.

Զոր յեղաշրջեցի ի հայ բարբառ։ Նոցա (յունաց) բարբառովն ուրեք ուրեք եդեալ են բանք եւ անուանք, եւ ոչ յեղաշրջեալ. (Լմբ. յիշ. թղթ. պապին. եւ Լմբ. պտրգ.։)