va.

to convert, to change, to transform;
to degenerate;
to translate.

ն.

ἑντρέπω converto, inverto μετασκευάζω, μεταβάλλω commuto, transmuto. Յեղուլ եւ փոխել. փոփոխել. յեղանակել. յեղաշրջել. այլափոխել. դարձուցանել.

Եւ ոչ յայնժամ յեղափոխեաց զբանն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 26։)

Առ ի լինել ստորադրական սահման՝ բաւական է եւ մի բառ յեղափոխիլ. (Սահմ. ՟Գ։)

Ամօթալի՝ վասն փափկացելոց զսեղանն մեր յեղափոխել։ Կակուղ բնութիւն ջուրցն ըստ նմանութեան քարանցն յեղափոխեցան. (Բրս. հց. եւ Բրս. ՟խ. մկ.։)

Զբնականագոյն զպէտսն յանբնականագոյնսն յեղափոխեալ։ Բնաւորեալ է բնութիւն ընդհանուր լուսոյ յիւրն յեղափոխել զտեսողաց տեսութիւն. (Մագ. ՟Ե. ՟Կ՟Ե։)

Զօրէնսն յեղափոխելով ի նորս շրջէր. (Երզն. մտթ.։)

Տարերք եւս յեղափոխեցին ի մեզ զդառնարկութիւն չարի։ Մինչեւ ամառնային յաշունն յեղանակեալ յեղափոխէր. (Յհ. կթ.։)

ՅԵՂԱՓՈԽԵԼ. որպէս Թարգմանել.

Ի յոյն լեզու յեղափոխեաց. (Փոտ. առ Զքր. կթ.։)