va.

cf. Յեղում.

cf. ՅԵՂՈՒՄ, եւ ՇԵՂԻՄ.

Առաւել եւս ի նոյն յեղելով տապալեցան. (Եղիշ. ՟Դ։)

Յեղիլն ի չար՝ ասաց ոչ մնալ հոգի ի մարդկան. (Մխ. դտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յեղյեղեմ, եցի

Փոխայեղյեղեմ

Voir tout