s.

versatility.

s.

Փոփոխութիւն. եւ դարձ (ի մեղաց).

Կամի զմեզ խրատել, կամ եթէ յեղյեղութիւն (կամ յեղեղութիւն) իսկ վերաբերել. (Մագ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յեղյեղութիւն յեղյեղութիւնք
accusatif յեղյեղութիւն յեղյեղութիւնս
génitif յեղյեղութեան յեղյեղութեանց
locatif յեղյեղութեան յեղյեղութիւնս
datif յեղյեղութեան յեղյեղութեանց
ablatif յեղյեղութենէ յեղյեղութեանց
instrumental յեղյեղութեամբ յեղյեղութեամբք