cf. ՅԵՂՑ. որպէս Հեղեալ զեղեալ. լիապատար. հոծեալ. խճողեալ. զեղուն թաթաղուն. (իբր յն ղէ՛մօն. ռմկ. լեփ լեցուն)

Ամենայն՝ ծայրապատար յեղցեալ շտեմարանօք. (Պիտ.։)