adj.

set, studded, enchased.

adj.

որ եւ ՅԵՌԵԱԼ. Շարեալ կից առ միմեանս. ընդելուզեալ. քովէ քով գամած.

Ճաշակելիքն ըստ նմանութեան ջաղացաց, որ միշտ յեռ գոլովն՝ ծասքէ ատամունքն զկերակուրն. (Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ականայեռ

Մարգարտայեռ

Յեռանդ

Յեռեմ, եցի

Յեռում, ռի

Յեռումն, ման

Voir tout