adv.

the day before yesterday.

adv.

Եռանդ, այսինքն երեք աւուրբք անդր. էրեկ չէ մեկալ օր.

Զբանն՝ զոր ասացեր ինձ յեռանդ, ոչ կարացի իմանալ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա։)