s.

whetstone;
— ածելւոյ, զմելինի, hone;
— անուաձեւ, grindstone.

s.

ἁκόνη cos. Քար մաշիչ եւ մաշելի ի սրելն զերկաթիս ի վերայ նորա. եսան.

Բազումուսումնութիւն յեսան իմն է մտաց եւ բանի. (Փիլ. լին. ՟Գ. 20։)

Յեսան չհատանէ, այլ զսուսերն սրէ առ ի հատանել։ Վարազն սրէր զատամունս իւր մեծ աշխատութեամբ եւ յեսանիւ. (Ոսկիփոր.։)

Տպազիոն՝ լեսեալ յեսանաւ, եւ է կարմիր. (Վրդն. սղ.։)

Եւ կամ քարին այն յեսանայ, որ սուսերաց ըզսուրըն տայ. (Յիսուս որդի.։)

Նման յեսանի զայլըս սըրեմ, ի սրոյ բանին զիս յոյժ բըթեմ. (Երզն. այբուբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յեսանասուր

Յեսանաւոր

Յեսանեմ, եցի

Յեսանիչ

Յեսանող

Voir tout