int.

oh !
— մարգարէ, oh prophet!
— տառապեալ, ah wretch!

մջ.

ՅԷ՜. ! o! Ո՛վ. ո՛. ա՛յ. հէ՛, հէ՛յ, է՛յ, եա՛.

Ընդէ՞ր զմարդն, յէ՛ մարգարէ, ոչ է բարւոք գոլ միայն. (Փիլ. այլաբ.։)

Զի՞նչ խօսիս յէ՜ մարգարէ։ Զի՞նչ շահ ի խօսելոյդ յէ՛ մարգարէ. (Գէ. ես.։)

Յէ՜ տառապեալ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազայէլ, լիւ

Գայէտանոս, նեայ

Իսմայէլ, լիւ

Իսրայէլ, լիւ

Իսրայէղ, ղիւ

Կայէն, նիւ

Միքայէլ, լիւ

Յեփթայէ, յեայ

Յէու, ւայ

Ռափայէլ, լիւ

Սադայէլ, ի

Սամայէլ

Voir tout