s.

Յինքն կոյս քարշելն կամ իլն.

Յինքնաքարշմամբ զողնահարս տանց նոցա ի միմեանս՝ խարխալեալ փլուցին ի վերայ գլխոց նոցա. (Եփր. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յինքնաքարշումն յինքնաքարշմունք
accusatif յինքնաքարշումն յինքնաքարշմունս
génitif յինքնաքարշման յինքնաքարշմանց
locatif յինքնաքարշման յինքնաքարշմունս
datif յինքնաքարշման յինքնաքարշմանց
ablatif յինքնաքարշմանէ յինքնաքարշմանց
instrumental յինքնաքարշմամբ յինքնաքարշմամբք