s.

mention;
memory.

cf. ՅԻՇԱՏԱԿ. μνήμη memoria.

Քո առաւել պարծիմ առաքինութեամբդ, եւ յիշատակաւորութեամբդ (սփոփիմ). (Ածաբ. ի կիպր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յիշատակաւորութիւն յիշատակաւորութիւնք
accusatif յիշատակաւորութիւն յիշատակաւորութիւնս
génitif յիշատակաւորութեան յիշատակաւորութեանց
locatif յիշատակաւորութեան յիշատակաւորութիւնս
datif յիշատակաւորութեան յիշատակաւորութեանց
ablatif յիշատակաւորութենէ յիշատակաւորութեանց
instrumental յիշատակաւորութեամբ յիշատակաւորութեամբք