s.

memory, remembrance.

ՅԻՇԵԼՈՒԹԻՒՆ կամ ՎԵՐՍՏԻՆ ՅԻՇԵԼՈՒԹԻՒՆ. ἁνάμνησις recordatio. Յիշելն. յիշումն. յիշատակ.

Լոկ զնա բերէ ի մէջ առ ի յիշելութիւն բանի նորուն զՅիսուսէ. (Ոսկ. գծ.։)

Խայտացին ի ներքս ի սրտի իմում խորհուրդք խոր յիշելութեան, եւ բարձրագոյն տեսութեան. (Եփր. ի կոյսն.։)

Վերստին յիշելութիւն՝ կաթիլ է խոհեմութեան ի բաց պակասելոյ. (Պղատ. օրին. ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յիշելութիւն յիշելութիւնք
accusatif յիշելութիւն յիշելութիւնս
génitif յիշելութեան յիշելութեանց
locatif յիշելութեան յիշելութիւնս
datif յիշելութեան յիշելութեանց
ablatif յիշելութենէ յիշելութեանց
instrumental յիշելութեամբ յիշելութեամբք