s.

πεντηκονταρχία . Պաշտօն եւ գործ յիսնապետի.

Ի ձեռն վարչութեան յիսնապետութեամբ եւ նաւապետութեամբ պէսպէս գոլով մարդկան. (Պղատ. օրին. ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յիսնապետութիւն յիսնապետութիւնք
accusatif յիսնապետութիւն յիսնապետութիւնս
génitif յիսնապետութեան յիսնապետութեանց
locatif յիսնապետութեան յիսնապետութիւնս
datif յիսնապետութեան յիսնապետութեանց
ablatif յիսնապետութենէ յիսնապետութեանց
instrumental յիսնապետութեամբ յիսնապետութեամբք